Sklep

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO§ 1
Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o Placówce, należy rozumieć przez to niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego, działająca na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), która działać będzie pod nazwą Akademia Mikropigmenatcji LINEL grupa KAMAJO.
2. Ilekroć w niniejszym statucie mowa będzie o Szkoleniu, należy przez to rozumieć szkolenie specjalistyczne, kurs zawodowy, konferencje naukową, pokaz lub inna formę szkoleniową.
3. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa będzie o Słuchaczu, należy rozumieć przez to osobę fizyczną lub prawną zgłaszającą i finansującą udział słuchacza w Szkoleniu.
4. Siedziba Placówki znajduje się w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 31.
5. Szkolenia prowadzone są w pomieszczeniach budynku położonego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 31.
6. Placówka zostanie utworzona po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwą ze względu na siedzibę placówki.
7. Celem Placówki jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki i pokrewnych zawodów (nr 514 wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności).
8. Do zadań Placówki należy kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych realizowane poprzez organizowanie szkoleń specjalistycznych, kursów zawodowych, konferencji naukowych, pokazów oraz innych form szkoleniowych w dziedzinie fryzjerstwa, kosmetyki i pokrewnych zawodów (nr 514 wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności).

§ 2
Osoba prowadząca

Osobą prowadzącą Szkolenia jest mgr Monika Wiśniewska.


§ 3
Ograny Placówki i zakres ich zadań

1. Dyrektorem Placówki jest mgr Monika Wiśniewska, która posiada kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia Szkoleń.
2. Do zadań Dyrektora Placówki:
a) Kierowanie działalnością Placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) Nadzór finansowy,
c) Określanie opłat za prowadzone usługi,
d) Przygotowywanie programów nauczania,
e) Zapewnienie warunków i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności Placówki,
f) Administrowanie i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Placówki,
g) Wystawianie zaświadczeń o ukończeniu Szkolenia.

§ 4
Organizacja Placówki

1. Placówka realizuje cel określony w §1.7 niniejszego Statutu poprzez organizację odpłatnej działalności szkoleniowej w różnych formach nauczania.
2. Działalność szkoleniowa placówki prowadzona jest w sali dydaktycznej w siedzibie Placówki w oparciu o sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.
3. Organizację szkolenia, w szczególności: program, ilość uczestników Szkolenia, środki dydaktyczne, termin rozpoczęcia i zakończenia, ustala Dyrektor Placówki.
4. Nabór uczestników Szkoleń odbywać się będzie w oparciu o telefoniczne lub mailowe zgłoszenia, na zasadzie wolego wyboru rodzaju Szkolenia, po uiszczeniu opłaty wstępnej, a także na podstawie regulaminu instytucji finansujących kształcenie uczestników kursu ( m.in. urzędy pracy, jednostki unijne).
5. Po zakończeniu Szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wystawione przez Placówkę, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

§ 5
Prawa i obowiązki uczestników Szkoleń

1. Uczestnik Szkolenia ma prawo do:
a) Zorganizowanego przebiegu prowadzanego Szkolenia,
b) Higienicznych i bezpiecznych warunków pracy,
c) Wnoszenia uwag dotyczących przebiegu i treści zajęć dydaktycznych, których są uczestnikami.

2. Uczestnik Szkolenia ma obowiązek:
a) Przestrzegania zasad uczestnictwa w Szkoleniu, określonych przez osobę prowadzącą podanych do wiadomości uczestników Szkolenia,
b) Uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych,
c) Punktualne przybywanie na zajęcia dydaktyczne,
d) Regulowanie płatności za Szkolenie oraz dostarczone materiały szkoleniowe w wysokości i na warunkach określonych przez Placówkę.
3. Uczestnik szkolenia zostaje skreślony z listy uczestników na skutek:
a) Nie zgłoszenia się na Szkolenie,
b) Naruszenia zasad porządku i dyscypliny, w sposób utrudniający prowadzenie Szkolenia,
c) Naruszenia zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) Nie uiszczenia w terminie wymaganych opłat związanych ze Szkoleniem,
e) Na własny wniosek.

§ 6
Finansowanie placówki

1. Działalność Placówki finansowana jest z dochodów własnych osoby prowadzącej Placówkę i dochodów z działalności szkoleniowej.
2. Działalność Placówki może być finansowana również przez środki finansowe pochodzące m.in. z pożyczek, kredytów i grantów.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Placówka prowadzi, przechowuje i wydaje dokumentacje związaną ze Szkoleniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Statut Placówki obowiązuje od dnia 08.02.2018 r.
3. Statut Placówki nadaje Dyrektor Placówki.